--

Polityka prywatności i cookies

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej Armata Legal Kancelaria Adwokacka Julia Armata z siedzibą w Krakowie, dostępnego pod adresem https://www.armatalegal.com, a także zasady wykorzystywania plików cookies na tej stronie internetowej.

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Armata Legal Kancelaria Adwokacka Julia Armata z siedzibą przy al. Pokoju 27a/11, 31-564 Kraków, NIP: 634-258-98-32, REGON: 122890367.

Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy: przez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@armatalegal.com, telefonicznie pod numerem: +48 (12) 430-61-31, pocztą tradycyjną na adres: al. Pokoju 27a/11, 31-564 Kraków.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

a.
Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem przez formularz kontaktowy i świadczeniem usługi prawnej.

Twoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefon, temat konsultacji, podany przez Ciebie krótki opis sprawy są przetwarzane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych są: Pani/Pana/Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), niezbędność do wykonywania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym wynikających z przepisów dotyczących postępowania sądowego i administracyjnego, prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych oraz archiwizacji danych i dokumentów, a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w tym utrzymywanie relacji, jak i archiwizowanie danych na wypadek konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualym roszczeniami.

b. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony internetowej

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej możemy przetwarzać takie Twoje dane jak: adres IP, pliki cookies, strona internetowa, z której nastąpiło wejście, używana przeglądarka, dane o lokalizacji oraz inne identyfikatory związane z wejściem na nasze strony. Możemy również przetwarzać dane pozostawione przez Ciebie na naszych stronach np. w komentarzach, w wiadomościach, w chat'ie.

Dane te są przetwarzane w celach informowania o wykonywaniu przez nas działalności oraz w celach analitycznych, a podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu o wykonywanej działalności oraz prowadzeniu analiz aktywności użytkowników strony www.  

c. Dane osobowe przetwarzane w związku z newsletterem i informacją handlową

W razie zapisania się przez Ciebie na nasz newsletter, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jak: imię, nazwisko, adres e-mail w celu informowania o prowadzonej przez nas działalności.  W razie zwrócenia się przez Ciebie do nas z prośbą o informację handlową, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane firmy w celu dostarczenia informacji handlowej.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest: Pana/Pani/Państwa zgoda udzielona podczas zapisu na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jak i prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu newslettera i informacji handlowych do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu w sposób prawem przewidzianym.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy czy świadczenia usługi prawnej, a następnie po ich zakończeniu przez okres niezbędny do upływu przedawnienia roszczeń, związanych ze świadczeniem usług prawnym i wykonywaniu umowy.

Odnośnie danych przetwarzanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), będą one przetwarzane przez okres przewidziany prawem.

Dane przetwarzane wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane wyłącznie do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie odbiorcom danych – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia działalności (tj. usługi księgowe, informatyczne, oprogramowanie do zarządzania kancelarią itd.) w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez te podmioty.

Twoje dane mogą być także przekazane podmiotom i organom, wobec których Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywania danych osobowych poza EOG

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, w tym oprogramowanie mailingowe, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych) lub w ramach wykonywania przez Administratora usług prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.

Wszyscy z dostawców rozwiązań i systemów informatycznych, w tym dostawca oprogramowania mailingowego, z których korzystamy przystąpili do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez prawo europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach obsługi naszej strony internetowej korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, dostarczanych przez Google LLC z siedzibą w USA. Podstawą do przetwarzania tych danych i przekazywania ich do Google LLC i jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Narzędzia analityczne służą do automatycznego gromadzenia informacji o Twoim korzystaniu z naszych stron internetowych. Google LLC posiadająca siedzibę w USA i wykorzystująca znajdującą się tam infrastrukturę techniczną, przystąpiła do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie korzystamy z systemów, umożliwiających zautomatyzowane podejmowania decyzji, a także profilowanie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i przenoszenia danych.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność  przetwarzania danych z prawem, do którego doszło na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania przewidują przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ich podanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić utrzymywanie kontaktu z Panią/Panem/Państwem, a także zawarcie i realizację umowy, a tym samym świadczenie usługi prawnej.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa zapisuje na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies. Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej przy zapewnieniu wszystkich jej funkcji, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na stronie celem ulepszenia struktury I zawartości strony internetowej. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do preferencji i zainteresowań osoby, korzystającej ze strony internetowej, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.  Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników strony internetowej i nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkowników.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących Twojego korzystania z naszych stron internetowych wykorzystując ustawienia przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie plików cookies. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki. Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.
Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by