--

Przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie i etyczne

Prowadzenie biznesu nie tylko nastawionego na zysk, ale przynoszącego korzyści wszystkim współpracownikom, społecznościom lokalnym i środowisku to nie tylko trend, pozwalający wyróżnić się przedsiębiorstwu na tle konkurencji czy pozyskanie inwestycji, ale obecnie już konieczność dla biznesu, niezależnie od jego położenia, wielkości i rozmiarów. Z chęcią współpracujemy z biznesami, które tak jak my chcą mieć pozytywny wpływ na świat biznesu, społeczności i środowisko. Nadto, prowadzimy analizy, audyty i wprowadzamy w przedsiębiorstwach zmiany, pozwalające spełnić obecne wymogi w zakresie sprawozdawczości ESG (sprawozdawczości rozwoju zrównoważonego).

Do kogo jest skierowana usługa?

Właściciele udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Członkowie Zarządu 
Dyrektorzy zarządzający
Przedsiębiorcy

Co oferujemy w ramach usługi?

Audyt przedsiębiorstw pod kątem spełnienia wymogów i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w obszarach: środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

Doradztwo odnośnie kwestii związanych z czynnikami społecznymi, środowiskowymi i ładem korporacyjnym w biznesie i zastosowanie obowiązujących przepisów prawa do danego biznesu czy danej branży.

Sporządzanie rekomendacji, a także wsparcie we wdrażaniu wymogów i standardów, w tym opracowywanie dokumentacji (wewnętrznej i z podmiotami zewnętrznymi), związanej ze zmianami organizacyjnymi, procesami zarządzania i kontroli, jak i zmianami w samej treści dotychczasowej dokumentacji.

Sporządzanie raportów ESG zgodnych z obowiązującymi wytycznymi i regulacjami, w tym na podstawie aktów prawnych, implementujących dyrektywy unijne, w tym w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności (NFRD), jak i w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Dostosowanie dokumentacji i organizacji spółki do przyszłych zmian prawnych 
Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by