Umorzona sprawa o zapłatę z weksla

W celu zapoznania czytelników bloga z naszą działalnością, chcemy informować o niektórych z wielu naszych ciekawych spraw, w tym dotyczących sporów gospodarczych przed sądem.

W jednej z takich spraw, do naszej kancelarii zgłosiła się Klientka z nakazem zapłaty, w którym Sąd Okręgowy nakazał pozwanej zapłacić na rzecz powódki – jednej z większych spółek z branży budowlanej kwotę 109.593,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Powyższy nakaz zapłaty został wydany na podstawie wypełnionego weksla in blanco.

W momencie, w którym Klientka zgłosiła się do naszej kancelarii już od kilku lat trwała egzekucja oparta na powyższym nakazie zapłaty, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności (tytuł wykonawczy), zaś egzekwowany przez komornika od Klientki dług (wraz z odsetkami i kosztami egzekucji) wynosił wówczas 179.255,06 zł.

Po dokonaniu dokładnej analizy akt sądowych i komorniczych okazało się, że są podstawy do uchylenia nakazu zapłaty z uwagi na brak jego skutecznego doręczenia (tak w toku postępowania sądowego, jak i komorniczego). Sama przesyłka z nakazem zapłaty nigdy nie została faktycznie odebrana przez pozwaną. Na potwierdzeniu odbioru nakazu zapłaty widniał zaś podpis osoby, która nie była w tej dacie „dorosłym domownikiem” w rozumieniu art. 138 § 1 k.p.c. (przewidującego tzw. doręczenie zastępcze, oparte na domniemaniu doręczenia adresatowi w razie doręczenia m.in. dorosłemu domownikowi. Domniemanie to może być obalone w postępowaniu dowodowym). Dodatkowo, tak w nakazie zapłaty, jak i w przesyłce z nakazem zapłaty popełniono błąd w nazwisku pozwanej.

Złożyliśmy wniosek o doręczenie nakazu zapłaty, względnie o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów od nakazu zapłaty, a także wniosek o uchylenie postanowienia o nadania nakazowi zapłaty klauzuli prawomocności. Jednocześnie złożyliśmy zarzuty od nakazu zapłaty.

W zarzutach podnosiliśmy m.in.:

· nieistnienie, względnie nieważność poręczenia wekslowego (poręczyciel nie złożył poręczenia na wekslu in blanco, nie był także stroną porozumienia wekslowego)

Zgodnie z poglądami z orzecznictwa, stosunek poręczenia wekslowego nie powstaje zatem w wyniku jednostronnej czynności prawnej poręczyciela, lecz opiera się na umowie zawartej pomiędzy poręczycielem a wierzycielem (tak też Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 września 1994 r., III CZP 113/94, Wokanda 1994/12/2 a także w wyroku z dnia 23 lutego 2006 r., II CSK 129/05, niepubl.).

· zarzut wady formalnej weksla

Mieliśmy tu na względzie poglądy z orzecznictwa, zgodnie z którymi poręczyciel może odpowiadać samodzielnie, o ile jego zobowiązanie posiada wymaganą przez prawo wekslowe „podstawę” w postaci formalnie niewadliwego oświadczenia (podpisu) awalata (por. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny z dn. 1.04.2015 r., sygn. I ACa 1027/14).

· zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z treścią porozumienia wekslowego (przed upływem terminów zapłaty, wynikających z umowy gospodarczej i bez udzielenia dodatkowego terminu zapłaty zgodnie z tą umową), co skutkowało tym, że zobowiązanie wekslowe nie powstało

· zarzut braku skutecznego wezwania do wykupienia weksla (z uwagi na błąd w nazwisku w wezwaniu do wykupienia weksla).

Po kilkumiesięcznym postępowaniu dowodowym co do tego, czy faktycznie doszło do doręczenia nakazu zapłaty, postanowieniem z lipca 2018 r. Sąd Okręgowy zarządził doręczenie nakazu zapłaty wraz z pozwem pozwanej, wstrzymał wykonanie nakazu zapłaty i uchylił postanowienie sądu w przedmiocie nadania powyższemu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności.

Zatem, po 6 latach od wydania nakazu zapłaty, i pomimo egzekucji w toku, sprawa ponownie trafiła do rozpoznania w pierwszej instancji.

Następnie, także wobec powstałych roszczeń po stronie Klientki, strony zawarły ugodę poza sądem, na mocy której powód cofnął pozew w całości wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w całości.

Skutkowało to umorzeniem postępowania sądowego o zapłatę wobec pozwanej. W konsekwencji, dług Klientki, wynoszący ok. 180.000 zł i egzekwowany przez komornika, uległ pomniejszeniu do…. 0 zł, sama zaś egzekucja została umorzona.

Zastępstwo procesowe było świadczone przez adw. Julię Armatę w powyższej sprawie.

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by