--

Postępowanie sądowe szybsze od arbitrażu? Case study: wygrana przez nas prawomocnie w ciągu 3 miesięcy sprawa o zapłatę zadatku

Czy istnieje możliwość zakończenia sporu sądowego w ciągu trzech miesięcy? I to prawomocnie? Nasz Zespół udowadnia, że tak!

Z przyjemnością informujemy, iż staraniami Partnera naszej kancelarii radcy prawnego Rafała Podbielskiego nasz Klient – w trybie ekspresowym, bo raptem w ciągu 3 miesięcy od złożenia pozwu - uzyskał przed Sądem Rejonowym w Myślenicach pozytywny i prawomocny już (wobec braku jest zaskarżenia) wyrok w sprawie o zapłatę zadatku.

W imieniu naszego Klienta wystąpiliśmy do sądu z żądaniem zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, podnosząc, iż kontrahent zrezygnował z zawarcia umowy, a do czego był zobowiązany na mocy zawartej uprzednio w formie pisemnej umowy rezerwacyjnej.

Kontrahent naszego Klienta przed sądem bronił się tym, iż do zawarcia umowy rezerwacyjnej w ogóle nie doszło, ponieważ do jej zawarcia potrzebne było pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Podmiot ten wskazywał również, że nie godził się na warunki wynikające z zawartej w jego imieniu przez pełnomocnika umowy rezerwacyjnej.

Sąd Rejonowy w Myślenicach – zasądzając na rzecz naszego klienta zwrot zadatku w podwójnej wysokości, czyli kwotę 20.000 USD – przede wszystkim zwrócił uwagę, iż z treści pełnomocnictwa wynikał szeroki zakres umocowania (we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości).

Sąd podzielił naszą argumentację, że do zawarcia przez pełnomocnika umowy rezerwacyjnej nie było wymagane pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Wystarczające było pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej, ponieważ umowa rezerwacyjna nie wywołuje skutku w postaci rozporządzenia prawem własności nieruchomości.

Sąd zwrócił też uwagę na to, że za wszelkie działania pełnomocnika zawierającego umowę odpowiada sam mocodawca. Nie mógł zatem przeciwnik naszego klienta – co podkreślił Sąd – twierdzić, iż umowa rezerwacyjna została ukształtowana przez pełnomocnika wbrew jego woli skoro – o czym wspominaliśmy już wyżej – pełnomocnik ten nie miał żadnych wynikających z treści pełnomocnictwa ograniczeń w zakresie ustalania warunków umowy rezerwacyjnej.

Takie stanowisko Sądu zgodne jest zresztą z wyraźnym brzmieniem art. 95 § 2 kodeksu cywilnego - że czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Przywołany tutaj wyrok potwierdza m. in., iż:

1. przy udzielaniu pełnomocnictwa należy rozważyć do czego dane pełnomocnictwo ma służyć.

Musi to zostać precyzyjnie określone w jego treści, aby nie było w tej mierze żadnych wątpliwości;

2. pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem zawsze musi istnieć wzajemna więź oparta na wcześniejszych uzgodnieniach oraz zaufaniu, bo w przeciwnym razie mocodawca może ponieść dotkliwe konsekwencje finansowe nieodpowiedzialnych działań swego pełnomocnika;

jak w przytoczonej tutaj sprawie sądowej, którą z sukcesem zakończyliśmy.

Warto też w przyszłych umowach rozważyć zastrzeżenie właściwości sądu mającego siedzibę poza największymi miastami w Polsce, co też może przyczynić się do szybszego zakończenia sprawy.

Autor: r.pr. Rafał Podbielski.

Potrzebujesz wsparcia w sprawie sporu z umowy, dotyczącej nieruchomości? Skontaktuj się z nami. Doradzimy najlepsze i najszybsze rozwiązanie.

Więcej o naszej specjalizacji Prawo nieruchomości dla biznesu dowiesz się tutaj: Nieruchomości.

Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by