--

Judicial and arbitration proceedings

We support, advise and represent clients at every stage related to conducting cross-border and international business. We assist foreign entities to set up and conduct business in Poland. We also assist Polish entities to set up and conduct business abroad, as well as with the expansion of their services, products and goods to foreign markets.

Services within the specialization

"Na podstawie dotychczasowego doświadczenia bardzo wysoko oceniamy usługi świadczone przez  Armata Legal. Wszystkie powierzone sprawy realizowane są zawsze zgodnie z naszymi oczekiwaniami, z zachowaniem wysokiej jakości obsługi oraz z wykorzystaniem szerokiej wiedzy prawniczej. Współpracując z Armata Legal zawsze możemy liczyć na terminowość, pełne zaangażowanie, profesjonalizm, indywidualne podejście oraz efektywność podjętych działań."
Michał PacynaPrezes Zarządu Inprogress Sp. z o. o. in Kraków
“Jesteśmy w pełni zadowoleni zarówno z przebiegu współpracy i osobistego zaangażowania adwokat Julii Armata w zapoznanie się z naszą branżą i funkcjonalności sprzętu, jak i z otrzymanymi analizami i raportem, które były kompletne, rzetelne i przejrzyste. Polecamy Armata Legal jako kancelarię do sporządzania skomplikowanych analiz z zakresu prawa międzynarodowego, jak i partnera do ekspansji zagranicznej."
Patrycja Pietrzyk-SzyfkoPrezes Zarządu Skopia Estetic Clinic Sp. z o.o. w Krakowie
“Z kancelarią Mecenas Julii Armaty współpracuję nieprzerwanie od 7 lat. Nasza współpraca obejmowała temat działalności gospodarczej, funkcjonowania spółek technologicznych, sztucznej inteligencji, praw własności intelektualnej. Kompetentne wsparcie ze strony Kancelarii pozwoliło mi na oszczędność czasu, pieniędzy oraz ograniczenie ryzyk prawnych ”
Grzegorz J. NalepaKnowIA
"Firma Armata Legal wykazała się wyjątkowym zaangażowaniem i wiedzą w zakresie prawa korporacyjnego. Ich kompleksowe podejście, rzetelna analiza oraz bieżąca znajomość przepisów prawnych stanowiły klucz do sukcesu w prowadzeniu procesów reorganizacyjnych w naszej firmie. Dokładność i skrupulatność ekspertów kancelarii przyczyniły się do zachowania pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawymi."
Tomasz RupikPrezes Zarządu Bleesk Sp. z o. o. w Krakowie
"Inprogress Sp. z o.o. cooperates with Armata Legal Kancelaria Adwokacka Julia Armata as part of ongoing legal services. As part of the cooperation, Attorney Julia Armata deals with the current affairs of the Company. All entrusted cases are always performed in accordance with our expectations, with high quality service and with the use of broad legal knowledge. When cooperating with Armata Legal  we can always count on timeliness, full commitment, professionalism, individual approach and effectiveness of actions taken."
Michał PacynaPresident of the Management Board of Inprogress LLC in Kraków
"We are fully satisfied both with the course of cooperation and personal involvement of attorney Julia Armata in learning about our industry and equipment functionality, as well as with the analysis and report we received, which were complete, reliable and transparent. We recommend Armata Legal as a law firm for complex analyses in the field of international law, as well as a partner for foreign expansion."

Patrycja Pietrzyk-Szyfko
Skopia Estetic Clinic LLC in Krakow
“I have been cooperating with the law firm of Attorney Julia Armata continuously for 7 years. Our fruitful cooperation has mainly covered topics related to business, operation of technology companies, including those dealing with artificial intelligence, company contracts, intellectual property rights, contracts, R&D projects and due diligence. I could always count on the professional and timely execution of assigned matters, and a high work culture. The competent support of Counsel Julia Armata and the Firm undoubtedly allowed me to save time, money, and reduce legal and business risks.  ”
Grzegorz J. NalepaKnowIA
"The firm "Armata Legal" demonstrated exceptional commitment and expertise in corporate law. Their comprehensive approach, reliable analysis and up-to-date knowledge of legal regulations were the key to success in conducting reorganisation processes in our company. The thoroughness and meticulousness of the law firm's experts contributed to full compliance with the applicable legal regulations."
Tomasz RupikTomasz Rupik - President of Bleesk LLC in Cracow
Przyszłość na
Twoich warunkach
© 2023 Armata Legal. Branding and website by
© 2023 Armata Legal.
Branding and website by